عنوان
تماس با ما
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

برنامه کارآزمایشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
صبح: 9 تا 12      عصر: 13 تا 16
   
   
    
   دانلود : Stabilometer.pdf           حجم فایل 1696 KB
   دانلود : queens.pdf           حجم فایل 681 KB
   دانلود : posture.pdf           حجم فایل 1696 KB
   دانلود : plantar scanner.pdf           حجم فایل 1403 KB
   دانلود : hand grip.pdf           حجم فایل 1113 KB
   دانلود : ergo.pdf           حجم فایل 496 KB
   دانلود : dynamic balance.pdf           حجم فایل 1113 KB
   دانلود : 8Dir.pdf           حجم فایل 953 KB
ساعت